Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné obchodné podmienky – účinné od 09.2015

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami www.comp4u.sk zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, v platnom znení a zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami www.comp4u.sk zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je L.S. FERRUM s.r.o., Panelová 3, IČO: 47 698 934 , zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 35462/V, DIČ: 2024131681 (ďalej len“predávajúci“) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 

 • 1.1. Prevádzkovateľom internetového obchodu www.comp4u.sk a zároveň predávajúcim je spoločnosť: L.S. FERRUM s.r.o. Panelová 3 040 03 Košice IČO: 47 698 934 DIČ: 2024131681Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, Vložka č. 35462/V, oddiel: Sro.
 • 1.2. Čísla bankových účtov: platné číslo účtu vám príde po objednaní tovaru na váš e-mail.
 • 1.3. Kupujúcim je každá fyzická osoba, ktorá spôsobom uvedeným v  bode 2.1 týchto Obchodných podmienok kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka, alebo tovaru ktorý predávajúci nemá zaradený v ponuke.
 • 1.4. Používaním WWW stránok internetového obchodu www.comp4u.sk a vyplnením registrácie dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami a vyhlasuje, že sa s nimi dôkladne oboznámil. Zároveň berie na vedomie spracovanie svojich osobných údajov podľa § 7, ods. 4, pís. b zákona č. 428/2002 Z.z. t.j. údajov nevyhnutných na plnenie zmluvy.
 • 1.5. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť tieto Obchodné podmienky bez upovedomenia kupujúceho. Každá vykonaná zmena bude v súlade so zákonmi Slovenskej republiky.
 • 1.6. Aktuálne platné znenie Obchodných podmienok bude zverejnené na internetovej stránke predávajúceho.

 

2. Objednávanie tovaru

 • 2.1. Tovar môže kupujúci objednať nasledovne: 1.  prostredníctvom internetových stránok www.comp4u.sk 2.  e-mailom na adrese info@comp4u.sk
 • 2.2. Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu (čo aj potvrdzuje pred odoslaním objednávky). Kupujúci berie na vedomie, že odoslanie objednávky predávajúcemu sa kvalifikuje ako návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, pričom záväznou súčasťou kúpnej zmluvy sú aj tieto Obchodné podmienky.
 • 2.3. Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci počas pracovných dní do 72 hodín e-mailom, alebo telefonicky a zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Potvrdením objednávky predávajúci akceptuje návrh kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Všetky potvrdené objednávky sú pre obe strany záväzné s prihliadnutím na bod 2.7 týchto Obchodných podmienok.
 • 2.4. Predávajúci sa zaväzuje dodať správny kupujúcim objednaný druh tovaru a množstvo tovaru a to v dohodnutej cene.
 • 2.5. Kupujúci môže stornovať objednávku zadanú cez internetové stránky www.comp4u.sk najneskôr do vtedy, keď má objednávka stav „Spracováva sa“. Stav spracovania si môže kupujúci kedykoľvek skontrolovať na www.comp4u.sk v časti „My account“. V tomto prípade je zrušenie objednávky bez storno poplatkov. Kupujúci môže objednávku zrušiť telefonicky, alebo e-mailom. Pri písomnej objednávke ju môže kupujúci stornovať najneskôr pri telefonickom potvrdení prijatia objednávky. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom, alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho do 14 kalendárnych dní. Peniaze môžu byť vrátené len na účet vedený v € v ktorejkoľvek banke v Slovenskej republike.
 • 2.6. V prípade zrušenia objednávky/položky v objednávke zo strany kupujúceho neskôr, ako je uvedené v bode 2.5 týchto obchodných podmienok, je predávajúci oprávnený požadovať storno poplatok vo výške 30% z celkovej ceny objednávky. To sa týka neskladových položiek, ktoré prevádzkovateľ nedrží skladom a objednávajú sa priamo pre kupujúceho na základe jeho potvrdenej a prijatej objednávky tj. záväznej kúpno-predajnej zmluvy.
 • 2.7. Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar, alebo ho zabezpečiť za dohodnutú cenu. V takomto prípade kupujúcemu vráti uhradenú sumu v plnej výške a to najneskôr do 14 kalendárnych dní, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci bude súhlasiť.
 • 2.8. V prípade doplnenia, aktuálnej objednávky, môže kupujúci požiadať predajcu o jej doplnenie e-mailom na adrese info@comp4u.sk, Predajca objednávku doplní o daný tovar, pričom systém automaticky po zmene odošle informáciu o zmene objednávky, s komentárom od predajcu (v závislosti od formy platenia za tovar, sa odošle automaticky zmenená zálohová faktúra, prehľad objednávky).
 • 2.9. Vysvetlivky k stavom vašej objednávky („Nastavenie účtu (konta)“a  „Vaše údaje/objednávky“): Spracováva sa – nová registrovaná objednávka. Vašu objednávku sme videli a evidujeme ju. Vybavená – informácia pre Vás, že tovar bol expedovaný a max. do 48 hodín vám ho donesie kuriér.Zrušená – stornovaná objednávka

 

3. Cena za tovar

 • 3.1. Ceny uvedené na internetových stránkach www.comp4u.sk platia pre nákup produktov prostredníctvom internetového obchodu.
 • 3.2. Predajca – spoločnosť L.S. FERRUM s.r.o. nie je platcom DPH.
 • 3.3. Ceny uvedené na internetových stránkach www.comp4u.sk sú s DPH v eurách.
 • 3.4. Predajca si vyhradzuje právo na zmenu cien bez predchádzajúceho upozornenia. Netýka sa to objednávok, ktoré sú už potvrdené, resp. v stave „Spracováva sa“.
 • 3.5. Všetky zľavy a akciové produkty sú počítané z ceny uvedenej na internetových stránkach www.comp4u.sk tzn. z „Bežnej ceny“. Akciový tovar je označený značením „ZĽAVA“, pričom akciový produkt spĺňa všetky náležitosti „Akciového produktu“ tj.: Pôvodnú cenu „Bežnú cenu“ produktu, Akciovú cenu.
 • 3.6. K cene za tovar bude pripočítaná cena za doručenie tovaru podľa spôsobu a miesta doručenia
 • 3.7. Balné alebo iné poplatky nie sú účtované.

 

4. Platba za tovar

 • 4.1. Tovar je možné uhradiť:
 • 1.  prevodným príkazom, alebo vkladom na účet predajcu vedený banke uvedenej v bode 1.2 na základe mailu potvrdzujúceho objednávku odoslaného systémom po prijatí objednávky, alebo na základe údajov poslaných predávajúcim kupujúcemu. Ak si vyberiete možnosť – platba prevodom na účet: POZOR !!! POČKAJTE S PREVODOM POKIAĽ SA VAŠA OBJEDNÁVKA NEDOSTANE DO STAVU “Spracováva sa” PRIČOM SYSTÉM AUTOMATICKY VYGENERUJE MAIL POTVRDZUJÚCI OBJEDNÁVKY (s údajmi na úhradu) a s prijatím objednávky Vám ho pošle na e-mail. Prosíme KUPUJÚCICH, aby uhrádzali PRESNÉ SUMY a uvádzali správne VARIABILNÉ SYMBOLY nachádzajúce sa v mailoch.
 • 2.  na dobierku pri prevzatí tovaru od kuriéra.
 • 3. Online platbou – GoPay
 • 4.2. Všetky platby musia byť uskutočnené v sume EUR.
 • 4.3. Daňový doklad (faktúra) je doručený kupujúcemu spolu s tovarom.

 

5. Dodacie podmienky

 • 5.1. Kupujúci berie na vedomie, že ponuka tovaru na stránkach www.comp4u.sk predstavuje aktuálny stav zásob na sklade. Niekedy sa však môže stat, že tovar je na základe nepresnej komunikácie medzi obchodom a skladom nedostupný, na čo bude následne kupujúci upozornení mailom, alebo telefonicky. Spoločnosť L.S. FERRUM s.r.o. si taktiež vyhradzuje právo zrušiť objednávku, aj je tovar nedostupný zo strany dodávatela.
 • 5.2. Dodacia doba na tovar v ponuke www.comp4u.sk je nasledovná: 1.  ak je tovar na sklade predávajúceho, potom je odoslaný do 72 hodín od prijatia objednávky 2.  v prípade niektorých tovarov môže byť dodacia doba aj dlhšia, o čom je však kupujúci informovaný do 2-3 pracovných dní od prijatia objednávky
 • 5.3. Doručenie kuriérom je do 24 hodín od odoslania tovaru. Doručovanie sa vykonáva počas pracovných dní.
 • 5.4. O dodacej lehote a termíne dodania v prípade, ak by predávajúci vedel dopredu že sa dodacia doba značne predĺži (viac ako 72 hodín od odoslania tovaru), bude predávajúci kupujúceho informovať e-mailom, alebo telefonicky. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku v súlade s bodom 2.5 týchto Obchodných podmienok
 • 5.5. Tovar je kupujúcemu odoslaný až po pripísaní peňazí na bankový účet predávajúceho.
 • 5.6. Súčasťou dodávky tovaru nie je jeho inštalácia
 • 5.7. Stránky www.comp4u.sk ponúkajú taktiež možnosť poskladanie komponentov za príplatok 40€. Túto možnosť môže využiť kupujúci pri výbere dopravy.

 

6. Doprava tovaru

 • 6.1. Predaj a doručenie tovaru prostredníctvom internetových stránok www.comp4u.sk je štandardne vykonávaný len v rámci Slovenskej republiky. V prípade záujmu o doručenie tovaru mimo územie SR je potrebné kontaktovať predajcu.
 • 6.2. Predávajúci zabezpečuje dodanie tovaru spôsobom, ktorý si môže kupujúci vybrať pri zadávaní objednávky:1.  v rámci SR – rozvoz kuriérskou službou Slovenskej pošty
 • 6.3. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.
 • 6.4. Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky. V prípade ak kupujúci zistí akékoľvek poškodenie zásielky je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať predávajúceho, najneskôr však do 24 hodín odo dňa doručenia zásielky. Kupujúci je povinný poškodenie zásielky zapísať do preberacieho dokladu kuriérskej služby. Bez tohto zápisu nebudú neskôr akceptované žiadne reklamácie týkajúce sa poškodenia zásielky
 • 6.5. V prípade doručenia tovaru prepravcom (kuriérom) je tovar poistený v plnej výške.
 • 6.6. Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru (daňový doklad) – slúži ako dodací list a záručný list (ak si to druh tovaru vyžaduje).
 • 6.7. Predávajúci zodpovedá za tovar až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru.
 • 6.8. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca, u ktorého je tovar vždy poistený. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu, bez ohľadu na vysporiadanie vzniknutej škody s prepravcom.O prepravcovi, ktorý zabezpečuje doručenie tovaru, rozhoduje predávajúci. Cena za dopravu je uvádzaná na doklade o kúpe samostatne a je súčasťou celkovej hodnoty dodaného tovaru.
 • 6.9. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné nedodanie tovaru kupujúcemu, ku ktorému došlo vinou výrobcu, alebo distribútora v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, zrušenia distribučných práv, alebo iných nepredvídateľných prekážok. V takomto prípade má kupujúci nárok na vrátenie peňazí v plnej výške.
 • 6.10. Náklady na dodanie nadrozmerného, krehkého, alebo ťažkého tovaru sa zaväzuje predávajúci oznámiť kupujúcemu pri potvrdení objednávky.
 • 6.11. Poplatky za dodanie tovaru do 10 kg sú nasledovné: 2€. Na tieto poplatky je kupujúci pri odosielaní obejdnávky.
 • 6.12. V prípade ak nebol tovar doručený kuriérom v dohodnutom termíne (spravidla do 24 hodín od odoslania) a kupujúci nemá informáciu o stave doručovania tovaru, môže sa obrátiť na našu prevádzku, kde mu budú poskytnuté požadované informácie, prípadne si podľa informácii v expedičnom emaile môžete zavolať do depa kuriérskej služby a podľa čísla zásielky sa o jej statuse informovať.
 • 6.13. Poplatok za dodanie tovaru nad 10 kg je kupujúcemu oznámený pri prijatí objednáky e-mailom, telefonicky a je spoplatnený sumou 5EUR.
 • 6.14. Doprava pri objednávkach nad 200EUR je zdarma.
 • 6.15. Prepravná služba Slovenskej pošty má rovnako ako iné prepravné služby čas rozvozu pri bežnej zásielke – službe od 8.00 – 18:00 hodiny v deň doručenia. Neručíme za dohodnuté časy, ktoré si zákazník dohodne s vodičom, ktorý má jeho zásielku, môže sa stať, že aj po dohode s vodičom Vaša zásielka z rôznych dôvodov nebude doručená na čas, aký ste si dohodli a bude doručená do času teda do 18:00 hodiny.
 • 6.16. Prepravná služba Slovenskej pošty a jej kuriéri nemajú povinnosť telefonovať na Váš uvedený mobilný kontakt (je to len na dôbrej vôli daného vodiča, či zavolá, alebo nie).

 

7. Zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácia

 • 7.1. Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, alebo viac v závislosti od tovaru. Záruka začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho. V prípade ak:– sa jedná o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená bez zbytočného odkladu resp. právo na výmenu veci. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia chyby vymeniť vždy chybný tovar za bezchybný, pokiaľ to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti – sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť – sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá ale nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny – sa jedná o chybu odstrániteľnú, ale kupujúci nemôže pre opätovne sa vyskytujúcu chybu po oprave, alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť
 • 7.2. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s jednaním, alebo opomenutím kupujúceho, používaním tovaru v rozpore s bežnými zvyklosťami či v rozpore s návodom na použitie ak je priložený. Záruka sa nevzťahuje na bežné a prirodzené opotrebovanie výrobku, ktoré je závislé od intenzity jeho používania, ani na mechanické opotrebovanie, či poškodenie výrobku ak k nemu dôjde hrubou silou. Zákazník je povinný uplatniť si reklamáciu prvej zistenej vady bezodkladne po jej zistení, prejavení sa.
 • 7.3. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou tzn. vydaním záručného listu (faktúry). Pokiaľ predávajúci poskytne na tovar dlhšiu než zákonnú záruku, jej podmienky a rozsah určí v záručnom liste. Záručný list musí obsahovať meno a priezvisko predávajúceho resp. obchodné meno predávajúceho, IČO, bydlisko predávajúceho, ak sa jedná o fyzickú osobu. Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe. Miestom pre uplatnenia reklamácie je prevádzka L.S. FERRUM s.r.o., Panelová 3, 040 03 Košice, kde sa nachádza servisné a reklamačné stredisko spoločnosti L.S. FERRUM s.r.o. Ak to povaha veci umožňuje môže predávajúci po dohode s kupujúcim určiť aj iné miesto v rámci SR na prevzatie reklamácie, vykonanie záručného servisu, alebo opravy.(napr. Zoznam záručných servisov a opravovní uvedení v Záručnom liste).
 • 7.4. Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie v rámci zákonnej záruky, preukázať uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim dokladom o kúpe a prípadne vydaným záručným listom (dodacím listom ak tento bol vydaný). Pokiaľ bol kupujúcemu vystavený záručný list od výrobcu, tak tento záručný list je nutne preukázať pri uplatnení reklamácie. Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú a podľa týchto obchodných podmienok uplatnenú reklamáciu vybaviť bezodkladne, ak sa dá na mieste, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. Predávajúci vydá kupujúcemu protokol o reklamácii, v ktorom uvedie dátum a spôsob vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prípadnom prevedení opravy a dobe jej trvania, poprípade písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
 • 7.5. Opravený, alebo vymenený reklamovaný tovar dopraví predávajúci na adresu kupujúceho na svoje vlastné náklady.
 • 7.6. Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, v primeranom balení tak aby tovar nemohol byť poškodený počas prepravy, vrátane kópie faktúry teda dokladu o kúpe prípadne záručného listu.
 • 7.7. Všetky záručné opravy sú bezplatné.
 • 7.8. Predávajúci vydá v deň prijatia reklamácie kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme e-mailu, alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť vady tovaru.
 • 7.9. Predávajúci je povinný bezprostredne po rozhodnutí informovať kupujúceho telefonicky, alebo e-mailom o výsledku reklamačného konania a zároveň kupujúcemu doručiť e-mailom, alebo doporučenou poštou písomný doklad o vybavení reklamácie (reklamačný protokol) najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.|
 • 7.10. Detailné znenie a postup pri reklamáciách si prečítajte v sekcii „Reklamácie“.

 

8. Ochrana osobných údajov

 • Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.Kupujúci si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa  na internetovej stránke elektronického obchodu v časti Moje konto.Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“) predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch.Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedený v týchto obchodných a reklamačných podmienkach.Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ bude získavať osobné údaje na iné účely, ako sú uvedené týchto obchodných a reklamačných podmienkach osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas podľa týchto reklamačných a obchodných podmienok na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci o splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

  Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka „Súhlasím s obchodnými podmienkami.“ pred odoslaním objednávky potvrdil, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil:

  1. a) svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v čl. 1. týchto obchodných a reklamačných podmienok,
  2. b) identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný tovar tak, že tieto údaje sú uvedené v akceptácii,
  3. c) účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim,
  4. d) že bude spracúvať osobné údaje kupujúceho v rozsahu meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu, ak je kupujúci fyzickou osobou a v rozsahu obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu ak je kupujúci právnickou osobou,
  5. e) že požadované osobné údaje je kupujúci povinný poskytnúť,

  Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.

  Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať

  1. a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o jeho osobe spracúvané,
  2. b) účel spracúvania osobných údajov,
  3. c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní svojich osobných údajov v informačnom systéme a o jeho stave v rozsahu:
  4. i) identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,
  5. ii) identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 ZnOOÚ,
  6. d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
  7. e) vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  8. f) doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä
  9. i) poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa § 11 ZnOOÚ, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,
  10. ii) informácie o tretích stranách, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,

  iii) okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,

  1. iv) formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
  2. v) tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov,
  3. g) opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  4. h) likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
  5. i) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu ZnOOÚ alebo iného platného právneho predpisu SR.

  Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči:

  1. a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
  2. b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
  3. c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

  Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

  Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote podľa ods. 9.18. týchto Obchodných podmienok. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho.

  Ak kupujúci uplatní svoje právo písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom kupujúci doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania.

  Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom oznámenie Úradu ma ochranu osobných údajov. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

  Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho podľa tohto čl. týchto obchodných a reklamačných podmienok, resp. vyhovieť požiadavkám kupujúceho podľa ZnOOÚ a písomne ho informovať najneskoršie do 30 dní od prijatia žiadosti alebo požiadavky.

  Obmedzenie práv kupujúceho podľa § 28 ods. 2 ZnOOÚ predávajúci bezodkladne písomne oznámi dotknutej osobe a Úradu ma ochranu osobných údajov.

  Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 ZnOOÚ pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhu príjemcov: Finančná správa SR, Colná správa SR, Slovenská pošta.

  Informačné systémy elektronického obchodu predávajúceho sú zaregistrované v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 

9. Ďalšie ustanovenia

 • 9.1. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) a internetovej siete (www), ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.
 • 9.2. Ďalšie vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho a Obchodného zákonníka.

 

10. Poučenia o právach kupujúceho pri nákupe cez internet

MOŽNOSŤ ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

V súlade s ustanovením §7 odst. 1 c. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. V prípade, ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

 

Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom spotrebiteľskom balení za predpokladu, že sa oboznámil s vlastnosťami výrobku.

 

Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho, pokiaľ sa nedohodnú že si prevezme peniaze osobne. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu bezodkladne, obratom po vrátení objednaného tovaru, najneskôr však do 14 dní.

 

Formulár o odstúpení od zmluvy, ktorý je potrebné vyplniť nájdete na nasledujúcom ODKAZE.

 

Pokiaľ bude vrátený tovar neúplný, poškodený či viditeľne použitý nad rámec zistenia vlastností a funkčnosti, bude si predávajúci uplatňovať u kupujúceho úhradu nákladov a náhradu spôsobenej škody v rámci platnej legislatívy tzn. Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy.

 

V prípade, ak spotrebiteľ chce vrátiť objednaný tovar, ale ten už bude poškodený, použitý, čiastočne opotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, nejedná sa o odstúpenie od zmluvy. Predávajúci môže v takomto prípade odmietnuť plnenie , alebo po dohode s kupujúcim požadovať si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar alebo odmietnuť plnenie.

 

11. Záverečné ustanovenia

 • 11.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
 • 11.2. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
 • 11.3. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

12. Právna doložka

Všetky materiály publikované na webových stránkach spoločnosti L.S. FERRUM s.r.o. sú chránené autorským zákonom. Produkty a služby, ktoré sú na webových stránkach uvedené, informácie o nich a ich vyobrazenie môžu byť chránené ďalšími právami dotknutých osôb. Názvy a označenia výrobkov, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov. Akákoľvek časť webových stránok spoločnosti (zvlášť popisy a vyobrazenia predávaných produktov, popis nákupu a rozdelenie kategórií a parametrov) nesmie byť skopírovaná elektronickou, alebo mechanickou cestou a sprístupnená verejnosti bez predchádzajúceho písomného povolenia držiteľa autorských práv.